Home    |  About Us   |  Editorial Board   |  Publication Ethics and Principles   |  For Authors   |  Writing Rules   |  Copyright Agreement Form   |  Indexing    |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The Panopticon Revisitied Surveillence, Discipline, and the Modern Political Order
(Panoptikon'a Yeniden Bakış: Gözetim, Disiplin ve Modern Politik Düzen )

Author : Birol Akduman  (Araştırma Makalesi / Research Article)  
Type : Research Article
Published in : 2023
Number : 3-2
Page : 31-59
    


Abstract in Turkish

Bu çalışma, "Panoptikon Yeniden Ziyaret Edildi: Gözetim, Disiplin ve Modern Siyasi Düzen" başlığı altında, Michel Foucault'nun disiplin ve gözetim kavramlarının modern siyasi düzenin oluşumu ve devamlılığı üzerindeki etkisini derinlemesine değerlendirmektedir. Bir denetim mekanizması modeli olarak tanımlanan Panoptikon'un toplum ve birey üzerindeki etkisi, gözetim ve disiplinle bağlantılı olarak ele alınmaktadır. Çalışma, devletin vatandaşları üzerindeki gözetim yeteneğinin, bireylerin öz-denetimini ve "normal" davranışları benimsemesini nasıl teşvik ederek toplumda bir disiplin oluşturduğunu detaylı bir şekilde incelemektedir. Disiplin ve gözetim mekanizmalarının modern siyasi düzenin oluşumu ve devamlılığındaki merkezi rolünü analiz etmekte ve açıklamaktadır. Ayrıca, bu araştırma, dijital çağın getirdiği yeni gözetim teknolojilerinin, disiplin ve gözetim dinamiklerini nasıl derinleştirdiği ve dönüştürdüğü üzerine bir tartışma sunmaktadır. Bu çerçevede, dijital teknolojilerin ve veri analitiklerinin, panoptikon modelini yeniden şekillendirebileceği ve belki de daha da güçlendirebileceği önerilmektedir. Foucault'nun teorik çerçevesi, hükümetlerin ve özel kuruluşların artan gözetim kapasitesini anlamak için hala geçerli ve değerli bir araç olarak vurgulanmaktadır. Bu yeniden değerlendirmenin, disiplin ve gözetim kavramlarının güncel önemini ve modern siyasi düzenin temelini oluşturan süreçleri belirginleştirdiği düşünülmektedir. Çalışmanın sonuçları, teorik çerçevenin yeniden değerlendirilmesi ve uygulanabilirliği hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır.Anahtar Kelimeler

Panopticon, Surveillance, Discipline, Modern Political Order, Foucault.Abstract

This study dissects the intricate networks of power, surveillance, and control in contemporary societies, drawing its conceptual underpinnings from the pioneering works of Jeremy Bentham and Michel Foucault. The discourse articulates an evolving political order predicated on pervasive surveillance and discipline, an emergence of panopticism in modern societies, veiled under the guise of security and orderliness. The phenomenon of surveillance, far from being a mere tool of state authority, is unearthed as a formidable mechanism of power and social control. The perpetuation of panopticism, the study suggests, engenders a culture of self-discipline and conformity, subtly regulating societal behaviors. The modern political order, thus, is marked by a nuanced negotiation between power and freedom, the individual and the collective. An intriguing exploration into Bentham’s Panopticon and Foucault's elaboration on its implications, the study unveils an insidious evolution of power dynamics, subjugating the modern world under a metaphoric ‘all-seeing eye’. The discourse, moreover, attempts a prognosis of panopticism's future trajectory, highlighting its growing pervasiveness in the age of digital technologies and the implications for individual freedom and societal dynamics. A rich interplay of historical, philosophical, and sociological perspectives, "The Panopticon Revisited: Surveillance, Discipline, and the Modern Political Order" presents a critical analysis of the elusive nuances of power and control in the modern era, shedding light on the omnipresence of the panoptical phenomenon in our lives.Keywords

Panopticon, Surveillance, Discipline, Modern Political Order, Foucault.

Advanced Search


Announcements/CFP

    Info:

    Arete Journal of Political Philosophy is indexed in:

    The Philosopher's Index, EBSCO (Political Science Complete), EBSCO (Central & Eastern European Academic Source) (CEEAS), ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi)


    Call For Next Issue

    For the next issue of the journal (Volume:4, Issue:1), you can submit your manuscripts until March 1, 2024, via the manuscript submission tab on our journal's homapage. Address :Seyhan Sokak, No:39/8, Cebeci, Çankaya, Ankara/Türkiye
Telephone :0507 992 76 25 - 0536 217 20 39 Fax :
Email :info@aretejournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri