Home    |  About Us   |  Editorial Board   |  Publication Ethics and Principles   |  For Writers   |  Writing Rules   |  Indexing    |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Dystopia In Pink Floyd Albums
(Pink Floyd Albümlerinde Distopya )

Author : Alaattin Oğuz  (Araştırma Makalesi / Research Article)  
Type : Research Article
Published in : 2022
Number : 2-2
Page : 61-74
    


Abstract in Turkish

Bu çalışmada 1970ler Avrupası’nda alternatif ve özellikle rock müzik türlerinde distopik öğelerin neden kullanılmaya başlandığı sorulmaktadır. Avrupa Yeniçağ’dan itibaren Rönesans, coğrafi yayılma, Aydınlanma, Fransız Devrimi, Sanayileşme ve Teknik buluşlar gibi büyük sosyal etkileri olan dönüşüm süreçlerine eşlik eden iyimser bir ilerleme düşüncesinin etkisinde olmuştur. Bu dönüşümlerin olumsuz ve yıkıcı etkileri sözkonusu olduğunda da iyimserliğin karşısında felsefi ve kültürel bir kötümserliğin- en azından mevcut ilişkilere dönük- geliştiğini gözlemlemekteyiz. Bu yazının amacı da ikinci dünya savaşı sonrası bu yıkım-kötümserlik döngüsünün kültürel yansımalarındaki izini sürmektir, ki 20. yy.’da bu reaksiyon distopik elementlerle ifadesini bulmuştur. Ütopyanın tam tersi bir kavram olan distopya, baskıcı bir toplumsal ve siyasal sistemi çağrıştırır, var olan toplumsal ilişkileri eleştirir ve toplumların geleceğini de karanlık olarak tarif eder. Rock müzikte distopya ise sıra dışı sözleri ve müzikal üslubuyla ayırt edici özelliklere sahiptir. Öncelikle progresif alt tür tarafından icra edilse de rock müzik türü içinde distopya bu dünyayı ve geleceğini karamsar bir şekilde tasvir eder. 1970'lerden itibaren rock müzik hem teknik hem de bağlamsal değişimlere sahne oldu. Pink Floyd, Eloy ve King Crimson gibi bazı progresif alt türüne ait gruplar bu değişimi özetleyerek şarkı sözlerinde distopik kavramları yansıttılar. Etkili konsept albümlere imza atan Pink Floyd, Animals, The Wall ve The Final Cut albümleri ve Roger Waters'ın solo albümü Amused To Death ile distopik vizyonun belirgin temsilleri oldular. Animals albümü, Orwell'in Hayvan Çiftliği kitabının etkisi altına askeri, siyasi ve alt sınıflara yönelik toplumsal ve siyasi eleştirileri getirirken, The Final Cut albümü savaş makinesini ve nükleer silahlanmayı eleştirmekteydi. Amused To Death albümü de “piyasa tanrılarının” ne istediğine eğilerek kültür endüstrisini ve televizyon yapımlarını eleştirmekteydi. Bu müzikal çalışmalar, mevcut kapitalist ilişkileri distopik özelliklerle anlatan albümlerin eleştiri gücüne ilişkin ışık tutmaktadır. Sonuç olarak kötümserlik, distopik unsurlar yoluyla, sadece siyasal elitlere duyulan bir hıncı değil, aynı zamanda kültür endüstrisine duyulan bir karşı çıkışı da içeren bir soğuk savaş retoriğine dönüşmekteydi.Anahtar Kelimeler

ütopya, distopya, rock-müzik, benlik, kültürAbstract

This study examined the reason for the use of dystopian elements in alternative and especially rock music genres in 1970s Europe. Since the modern ages, Europe has been under the influence of optimism of the idea of progress that accompanies the transformation processes with significant social effects such as the Renaissance, geographical expansion, the Enlightenment, the French Revolution, industrialization, and technical inventions. When these transformations result in harmful and destructive consequences, philosophical and cultural pessimism – at least towards current relations – rises against that progressive optimism. The purpose of this article is to trace this destruction-pessimism cycle after the second world war, where dystopian elements were the main ways of cultural expression. Dystopia, contrary to utopia, connotes the suppressive social and political system, criticizes the existent social relations, and sees the future of societies as gloomy. Dystopia in rock music has distinctive characteristics in terms of its exceptional lyrics and musical style. While primarily performed by progressive sub-genre, dystopia in rock music signifies this world and its future in a pessimistic way. From the 1970s onward, rock music witnessed both technical and contextual changes. Some progressive groups such as Pink Floyd, Eloy, and King Crimson epitomized this change and reflected the dystopian concepts in their song lyrics. Having published striking concept albums, Pink Floyd exemplified dystopian visions via the albums Animals, The Wall and The Final Cut and Roger Waters' solo album, Amused To Death. Animals put social and political criticism of military, political and lower classes under the sway of Orwell's book Animal Farm. Also, the album The Final Cut criticizes the war machine and nuclear arming. Last, the album Amused To Death aims at the culture industry and television shows by denoting what the Gods of the market want. Covering this issue has significant implications concerning the criticism power of the albums which describe existent capitalist relations with dystopian traits. As a result, pessimism, through dystopian elements, turned into cold war rhetoric, including not only resentment against the political elite but also opposition to the culture industry.Keywords

utopia, dystopia, rock-music, self, culture

Advanced Search


Announcements/CFP

    Info:

    Arete Journal of Political Philosophy is indexed in:

    Asos Index ; Directory of Research Journals Indexıng (DRJI) ; EBSCO (Political Science Complete) ; EBSCO (Central & Eastern European Academic Source) (CEEAS) ; EuroPub ; The Philosopher's Index ; ResearchBib (Academic Research Index).


    Call For Sixth Issue

    For the sixth issue of the journal, you can submit your manuscripts until September 1, 2023, via the article submission tab on our journal's homapage. Address :Seyhan Sokak, No:39/8, Cebeci, Çankaya, Ankara/Türkiye
Telephone :0507 992 76 25 - 0536 217 20 39 Fax :
Email :info@aretejournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri